Art. 18.

Vergunningen voor de exploitatie van grind voor nieuwe grindwinningsgebieden kunnen slechts worden verleend nadat:

1°  het betrokken gewestplan is gewijzigd overeenkomstig artikel 17;
het betrokken gebied op het gewijzigd gewestplan is aangeduid hetzij als effectief grindwinningsgebied hetzij als uitbreidingsgebied;
wat de provincie Limburg betreft, de POM de eigendom of het ontginningsrecht heeft verworven van het betrokken gebied en met de exploitant een concessie-overeenkomst heeft gesloten.

 

[...]

 

De in het eerste lid, 3°, bedoelde concessie-overeenkomst neemt van rechtswege een einde bij het verstrijken of het intrekken van de vergunning voor de exploitatie van grind.