Art. 24.

Met gevangenisstraf van acht dagen tot één jaar en met een geldboete van honderd frank tot honderdduizend frank of met een van die straffen alleen, wordt gestraft:

1°  hij die het hem [...] toegewezen produktiequotum overschrijdt; 
hij die het bij dit decreet geregelde toezicht verhindert;
hij die in de provincie Limburg onwettig grind exploiteert.