Art. 1.2.2.1bis.

De afwijking, vermeld in artikel 1.2.2.1, kan alleen worden toegestaan als aan volgende voorwaarden wordt voldaan :

1 er zijn technische redenen die de afwijking motiveren;
2 de exploitant stelt maatregelen voor die gelijkwaardige waarborgen bieden voor de bescherming van de mens en van het milieu als de voorwaarden waarvan de afwijking wordt toegestaan;
3 de maatregelen, vermeld in punt 2, beantwoorden aan de beste beschikbare technieken.