Besluit goedkeuring technisch reglement plaatselijk vervoernet elektriciteit - 2013
Besluit van de Vlaamse Regering van 28 juni 2013 houdende goedkeuring van het technisch reglement plaatselijk vervoernet van elektriciteit

Gelet op het Energiedecreet van 8 mei 2009, artikel 3.1.4, § 2, 6° en artikel 4.2.1, gewijzigd bij de decreten van 8 juli 2011 en 16 maart 2012;
Gelet op het advies van de Inspectie van Financiėn, gegeven op 28 mei 2013;
Overwegende dat het technisch reglement plaatselijk vervoernet van elektriciteit voor het Vlaamse Gewest goedgekeurd is bij de beslissing van de VREG van 21 juni 2013;
(...)

Artikel 1.
Het technisch reglement plaatselijk vervoernet van elektriciteit voor het Vlaamse Gewest, zoals goedgekeurd bij de beslissing van de VREG van 21 juni 2013, dat is opgenomen in de bijlage die bij dit besluit is gevoegd, wordt goedgekeurd.

Art. 2.
De Vlaamse minister, bevoegd voor het energiebeleid, is belast met de uitvoering van dit besluit.

Bijlage

(...)