Art. 14bis.

Bij het aanleggen van of bij het uitvoeren van werkzaamheden aan infrastructuurwerken van algemeen belang als vermeld in artikel 2, 1, 2, 3 en 6, van het besluit van de Vlaamse Regering van 5 mei 2000 tot aanwijzing van de handelingen in de zin van artikel 4.1.1, 5, artikel 4.4.7, 2, en artikel 4.7.1, 2, tweede lid, van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, waarvoor een bestuurlijke overheid optreedt als initiatiefnemer, kan de Vlaamse Regering de grindwinning toestaan aan de houder van de omgevingsvergunning.


De grindwinning bij infrastructuurwerken blijft beperkt tot de projectzone waarop het infrastructuurwerk wordt gerealiseerd. De projectzone omvat de kadastrale percelen waarop het eigenlijke infrastructuurwerk wordt gerealiseerd, met inbegrip van de definitieve bergingszone van de ontgraven gronden.


In het besluit dat de Vlaamse Regering daartoe uitvaardigt, bakent ze, op voorstel van het departement, de projectzone af.


Artikel 3 tot en met 8 en artikel 20bis tot en met 20septies zijn niet van toepassing op de grindwinning bij de infrastructuurwerken van algemeen belang, vermeld in het eerste lid.