Art. 20bis.

De Vlaamse Regering kan de grindwinning toestaan op de percelen waar maatschappelijke projecten van groot openbaar belang worden gerealiseerd.

 

Daartoe verleent de Vlaamse Regering aan de houder van de omgevingsvergunning voor de werken, vermeld in het maatschappelijk project of aan een kandidaat-exploitant tot grindwinning, een vergunning tot projectgrindwinning.

 

De uitvoerbaarheid van en de voorwaarden voor de projectgrindwinning worden in de vergunning bepaald in overeenstemming met het project zoals vastgelegd in het projectcomité en goedgekeurd door de Vlaamse Regering volgens de bepalingen van artikel 20 sexies.

 

Artikel 3 tot en met 8, artikel 9 en artikel 14bis zijn niet van toepassing op de projectgrindwinning.