Art. 20bis.

De Vlaamse Regering kan de grindwinning toestaan op de percelen waar maatschappelijke projecten van groot openbaar belang worden gerealiseerd.

Daartoe verleent de Vlaamse Regering aan dehouder van de omgevingsvergunning voor de werken, vermeld in het maatschappelijk project of aan een kandidaat-exploitant tot grindwinning, een vergunning tot projectgrindwinning.

De uitvoerbaarheid van en de voorwaarden voor de projectgrindwinning worden in de vergunning bepaald in overeenstemming met het project zoals vastgelegd in het projectcomit en goedgekeurd door de Vlaamse Regering volgens de bepalingen van artikel 20 sexies.

De artikelen 3 tot 7, 2, de artikelen 8 tot 13, 14 bis tot 20, 21, 22 en 23 bis , zijn niet van toepassing op de projectgrindwinning.