Art. 20quater.

Voor de projectgrindwinningen gelden in elk geval de volgende voorwaarden :

1 in een rivierbed is projectgrindwinning enkel mogelijk bij projecten die tot doel hebben de realisatie van de doelstelling bedoeld in artikel 5, 6 , van het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, of het herstel en de ontwikkeling van de relevante habitats van bijlage I of de leefgebieden van relevante soorten van de bijlagen II tot IV van het decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu;
2 de projecten binnen de perimeter van de speciale beschermingszones, als bedoeld in het decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu moeten het herstel en de ontwikkeling tot doel hebben van de relevante habitats van bijlage I of de leefgebieden van relevante soorten van de bijlagen II tot IV van hetzelfde decreet;
3 in de gebieden met de agrarische planologische bestemmingen dienen de projecten rekening te houden met de landbouwbestemming;
4 bij de ontgrinding in agrarische planologische bestemmingen, buiten het rivierbed, dient in de eerste plaats de agrarische herbestemming nagestreefd te worden;
5 onverminderd de realisatie van de landbouwbestemming, bedoeld in 3 , zal elk project een meetbare meerwaarde realiseren op het vlak van natuur en landschap;
6 bij de winning van berggrind mag enkel boven de natuurlijke grondwaterspiegel ontgonnen worden.