Art. 20quinquies.

De exploitant van een vergunde projectgrindwinning en de houder van de vergunning, vermeld in artikel 20bis, zijn hoofdelijk gehouden voor het afwerken en uitrusten van de percelen in de projectgrindwinning met het oog op de realisatie van het maatschappelijk project van groot openbaar belang, en dragen de kosten daarvan.


De exploitant, de vergunninghouder of een vereniging waarvan hij lid is, stelt tot zekerheid van die afwerking en uitrusting in een overeenkomst met het project-comité een financiële waarborg van 5 procent van alle verwachte uitgaven voor de afwerking en uitrusting van het te ontginnen gebied.


Die waarborg voldoet aan de onderstaande voorwaarden:

de exploitant, de vergunninghouder of een vereniging waarvan hij lid is, legt vóór de start van de ontginning aan het projectcomité een gedetailleerde begroting voor van alle verwachte uitgaven voor afwerking en uitrusting;
de exploitant, de vergunninghouder of de vereniging stelt een onherroepelijke bankwaarborg van 5 procent van alle verwachte uitgaven voor de afwerking en uitrusting zoals die werden begroot;
de uitvoering van de projectgrindwinningsvergunning wordt geschorst tot het projectcomité de begroting heeft goedgekeurd en de waarborg volledig gesteld is;
de waarborg kan alleen definitief en volledig worden vrijgegeven op het ogenblik dat het te ontginnen gebied volledig en conform afgewerkt en uitgerust is. Dat wordt vastgesteld in een uitdrukkelijke en definitieve aanvaarding door het projectcomité. De overeenkomst, vermeld in het tweede lid, bepaalt de wijze en de procedure waarop de volledigheid en conformiteit van de afwerking en uitrusting worden vastgesteld;
als de projectgrindwinning voor het te ontginnen gebied en de bijbehorende uitrusting en afwerking in fases wordt uitgevoerd, stelt het projectcomité de conformiteit van de afwerking en uitrusting per fase vast. De fases worden vastgesteld in de overeenkomst, vermeld in het tweede lid. De volledige en conforme uitrusting en afwerking van een fase worden vastgesteld door het projectcomité, maar die vaststelling leidt niet tot de vrijgave van enig deel van de waarborg;
als wordt vastgesteld dat de afwerking en/of uitrusting niet conform is, of als een conforme afwerking en/of uitrusting uitblijft, hetzij van een fase, hetzij van het volledig te ontginnen gebied, vervalt de waarborg en wordt ze toegewezen aan het projectcomité voor het bedrag dat in de begroting is vastgesteld om de afwerking en/of uitrusting volledig en conform te voltooien;
het projectcomité kan de gestelde bankwaarborg op een eerste verzoek aanspreken.

 

Als de waarborg niet toereikend is, vult de exploitant, de vergunninghouder of de vereniging waarvan hij lid is, het tekort aan op grond van de aansprakelijkheid, vermeld in het eerste lid, en betaalt hij dat tekort uit aan het projectcomité.

 

 

Na het vervallen van de waarborg is het de taak van het projectcomité om de afwerking en uitrusting volledig en conform te voltooien voor de fase of het ontgonnen gebied in kwestie.

 

Als een bedrag van de waarborg voor een fase is vervallen en aan het projectcomité is toegewezen, en de grindwinning voor andere fases wordt voortgezet, dan vult de exploitant, de vergunninghouder of een vereniging waarvan hij lid is de financiële waarborg binnen drie maanden weer aan tot 5 procent van alle verwachte uitgaven voor de afwerking en uitrusting van het te ontginnen gebied. De bepalingen van het derde lid zijn in dat geval integraal van toepassing.