Art. 20quinquies.

De exploitant van een vergunde projectgrindwinning en de houder van de vergunning, vermeld in artikel 20 bis , staan hoofdelijk in voor en dragen de kosten van het afwerken en het uitrusten van de percelen in de projectgrindwinning met het oog op de realisatie van het maatschappelijk project van groot openbaar belang.

 

De exploitant, de vergunninghouder of een vereniging waarvan hij lid is, stelt tot zekerheid van de afwerking en de uitrusting, bij overeenkomst met het projectcomité , een financiële waarborg die voldoet aan de volgende voorwaarden :

voor het afsluiten van de overeenkomst stelt het projectcomité een gedetailleerde begroting op voor alle verwachte uitgaven voor afwerking en uitrusting. Daarbij wordt uitgegaan van de uitrustings- en afwerkingskosten in geval van aanbesteding door het projectcomité , met inbegrip van de toepasselijke btw, vermeerderd met 17 % risico- en coördinatiekosten;
de overeenkomst moet voldoende zekerheid bieden om het afwerken en het uitrusten na de ontgrinding door de exploitant, de vergunninghouder of de vereniging, daadwerkelijk te waarborgen; 
de exploitant, de vergunninghouder of de vereniging stelt een onherroepelijke bankwaarborg die, ingeval de exploitant of de vereniging de verbintenissen tot afwerking en uitrusting niet of slechts gedeeltelijk nakomt, op eerste verzoek kan worden aangesproken; het maximaal te waarborgen bedrag van de bankwaarborg wordt vastgesteld op grond van de door het projectcomité opgestelde begroting van de kosten voor de afwerking en de uitrusting;
het bedrag van de bankwaarborg wordt halfjaarlijks aangepast aan de vordering van de werken, wat inhoudt dat het wordt verhoogd naarmate meer en meer wordt ontgonnen en verminderd naarmate de uitrusting en afwerking vorderen;
de waarborg kan enkel worden vrijgegeven in de mate dat de afwerking en de uitrusting de realisatie van het project toelaten. Dat wordt vastgesteld in een uitdrukkelijke en definitieve aanvaarding door het projectcomité . Bij vaststelling van niet-conforme afwerking en/of uitrusting of bij uitblijven van conforme afwerking en/of uitrusting moet de waarborg vervallen aan het projectcomité . De overeenkomst zal de wijze en de procedure bepalen waarop de conformiteit van de afwerking en uitrusting wordt vastgesteld.