Art. 7bis.

§ 1.

Uiterlijk op 15 november van ieder jaar voert de netbeheerder een probabilistische analyse uit met betrekking tot de staat van ‘s lands bevoorradingszekerheid voor de komende winterperiode. Vooraf stelt de Algemene Directie Energie alle informatie die nuttig is voor die analyse en waarover het beschikt ter beschikking van de netbeheerder.

 

Met het oog op het uitvoeren van de analyse bedoeld in het eerste lid raadpleegt de netbeheerder de netgebruikers en de commissie over elke evolutie van de basishypotheses en de methodologie die gebruikt worden voor zijn analyse.

 

§ 2.

Het niveau van bevoorradingszekerheid dat moet worden bereikt, wordt bepaald door:

desgevallend, de geharmoniseerde normen vastgesteld door de in deze aangelegenheid bevoegde Europese instellingen;
bij het ontbreken van geharmoniseerde normen op Europees niveau, desgevallend de geharmoniseerde normen vastgesteld op regionaal niveau, inzonderheid op het niveau van de Centraal-West- Europese elektriciteitsmarkt;
bij het ontbreken van zulke normen, een berekening van een LOLE van minder dan 3 uur en van een LOLE95 van minder dan 20 uur, aan de hand waarvan de ontbrekende ladingsvolumes, noodzakelijk voor de verzekering van de bevoorradingszekerheid, worden bepaald.

 

§ 3.

[...]

 

§ 4.

Voor de in § 1 bedoelde analyse, houdt de netbeheerder rekening met ten minste volgende elementen:

de productie- en opslagcapaciteiten die voor de geanalyseerde periode beschikbaar zullen zijn in de Belgische regelzone, op basis onder meer van de buitenwerkingstellingen geprogrammeerd in het ontwikkelingsplan bedoeld in artikel 13, en van de ontvangen mededelingen in toepassing van artikel 4bis;
de vooruitzichten inzake elektriciteitsverbruik;
de mogelijkheden tot invoer van elektriciteit, rekening houdend met de capaciteiten van de interconnectoren waarover het land zal beschikken, en, desgevallend, met een schatting van de beschikbaarheid van elektriciteit op de Centraal-West-Europese elektriciteitsmarkt in het licht van ’s lands energiebevoorrading.


De netbeheerder kan, op gemotiveerde wijze, de elementen opgenomen in het eerste lid aanvullen met ieder element dat hij nuttig acht.

 

§ 4bis.

Uiterlijk op 30 juni van iedere tweejaarlijkse periode voert de netbeheerder een analyse uit met betrekking tot de noden van het Belgische elektriciteitssysteem inzake de toereikendheid en de flexibiliteit van het land voor de komende tien jaar.

 

De basishypotheses en -scenario’s alsook de methodologie die gebruikt worden voor deze analyse worden bepaald door de netbeheerder in samenwerking met de Algemene Directie Energie en het Federaal Planbureau en in overleg met de commissie.

 

§ 5.

De analyses bedoeld in de paragrafen 1 en 4bis worden door de netbeheerder overgemaakt aan de minister en aan de Algemene Directie Energie en worden gepubliceerd op de websites van de netbeheerder en de Algemene Directie Energie.