Art. 7quinquies.

§ 1.

Na raadpleging van de netgebruikers, van de commissie en van de Algemene Directie Energie bepaalt de netbeheerder de proceduremodaliteiten voor de aanleg van de strategische reserve. Bij de uitwerking van de proceduremodaliteiten aangaande de gebruikers van het distributienet, raadpleegt de netbeheerder de distributienetbeheerders.


De proceduremodaliteiten worden gepubliceerd op de website van de netbeheerder.

 

§ 2.

Iedere speler die beschikt over vermogen gelokaliseerd in de Belgische regelzone, en die beantwoordt aan de specificaties zoals bepaald in de proceduremodaliteiten, kan deelnemen aan de procedure voor de aanleg van de strategische reserve, voor zover hij beantwoordt aan één van de volgende kenmerken :

iedere transmissie- of distributienetgebruiker, individueel of op geaggregeerde wijze, via offertes van vraagzijdebeheer;

1°bis iedere exploitant van noodstroomgroepen die in eilandbedrijf kunnen werken;
iedere exploitant van een productie-installatie die een mededeling van definitieve buitenwerkingstelling heeft gedaan op basis van artikel 4bis, § 1 en die, op het moment van de instructie bedoeld in artikel 7quater, strategische reserve levert overeenkomstig dit hoofdstuk;
iedere exploitant van een productie-installatie die, nog voor de instructie bedoeld in artikel 7quater, een mededeling van buitenwerkingstelling heeft gedaan op basis van artikel 4bis, §1 en waarvan de buitenwerkingstelling nog niet effectief is maar zal plaatsvinden voorafgaand aan het begin van de in de procedure bedoelde winterperiode;
iedere exploitant van een productie-installatie die een mededeling van tijdelijke buitenwerkingstelling heeft gedaan op basis van artikel 4bis, § 1 en waarvan de tijdelijke buitenwerkingsstelling effectief is.

 

§ 3.

De exploitanten bedoeld n § 2, 2° tot 4°, waarvan de productieinstallatie een netto ontwikkelbaar vermogen heeft van tenminste 25 MW, hebben de plicht om minstens één offerte in te dienen die het gehele vermogen van de bedoelde installatie omvat, met het oog op de aanleg van de strategische reserve.


In geval van niet-naleving door een exploitant van de plicht bedoeld in het eerste lid kan de commissie hem een administratieve boete overeenkomstig artikel 31 opleggen.

 

§ 3bis

De volumes aangeboden door de deelnemers aan de procedure van de aanleg van de strategische reserve moeten deelbaar zijn, rekening houdend met de technische karakteristieken van de aangeboden capaciteit en volgens de modaliteiten bepaald in de procedure van de aanleg van de strategische reserve bedoeld in paragraaf 1.

 

§ 4.

De netbeheerder verzamelt de offertes volgens objectieve, transparante, niet-discriminerende, en op marktregels gebaseerde procedures.


[...]


[...]

 

§ 5.

De procedure voor de aanleg van de strategische reserve voorziet in sancties in geval van een slechte uitvoering van de contractuele verplichtingen, en in geval van een miskenning van de werkingsregels bedoeld in artikel 7septies.

 

§ 6.

De netbeheerder vat de procedure voor de aanleg van de strategische reserve aan, uiterlijk binnen de maand volgend op de beslissing van de minister bedoeld in artikel 7quater. De indiening van de offertes geschiedt ten laatste drie maanden na aanvang van de procedure.

 

§ 7.

Uiterlijk de dag van de lancering van de procedure tot aanleg van de strategische reserve door de netbeheerder publiceert de commissie op haar website de criteria op grond waarvan de commissie de beoordeling van het al dan niet manifest onredelijk karakter van de door de netbeheerder als regelmatig bevonden offertes zal evalueren, in toepassing van artikel 7sexies, § 2, eerste lid.