Art. 7octies.

De kostprijs van de strategische reserve wordt gedekt door een tarifaire toeslag ter financiering van de openbare dienstverplichting van de netbeheerder, zoals bedoeld in artikel 12, § 5, tweede lid, 11°. Deze toeslag wordt voorgelegd ter goedkeuring aan de commissie. De kostprijs is samengesteld uit de kosten gedragen door de transmissienetbeheerder overeenkomstig de contracten gesloten ten vervolge van de procedure voorzien in artikel, 7sexies, § 3, en, desgevallend, de kosten die voortvloeien uit de door de Koning aan de inschrijvers overeenkomstig artikel 7sexies opgelegde volumes, met aftrek van eventuele alle netto inkomsten gegenereerd uit de toepassing van dit hoofdstuk.


De door de netbeheerder opgelopen kosten voor het beheer en de ontwikkeling van deze activiteit worden gedekt door passende reguleringsmechanismen voorzien in de tariefmethodologie bedoeld in artikel 12.