Art. 15/11ter.
Wanneer de productie-installatie van de eindafnemer enkel bestemd is voor de productie van elektriciteit, zijn de hoeveelheden aardgas die zijn afgenomen van het aardgasvervoersnet of van een directe leiding, voor de productie van elektriciteit die in het elektriciteitsnet wordt geïnjecteerd, vrijgesteld van de federale bijdrage zoals bedoeld in artikel 15/11, § 1bis, volgens de modaliteiten die worden vastgelegd bij een besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad.
Wanneer de afgenomen hoeveelheden aardgas bestemd zijn om een installatie voor gecombineerde productie van elektriciteit en warmte te voeden, wordt de vrijstelling alleen toegekend onder de voorwaarden en volgens de modaliteiten die worden vastgelegd bij een besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad. Dit besluit wordt geacht nooit uitwerking te hebben gehad indien het niet bij wet is bekrachtigd binnen twaalf maanden na de datum van zijn inwerkingtreding.
De in deze paragraaf bedoelde vrijstelling wordt toegepast door de aardgasonderneming die de federale bijdrage aan de eindafnemer aanrekent.