Art. 15/5ter.

[§ 1

De aansluiting, het gebruik van de netten en, desgevallend, de ondersteunende diensten, van de distributienetbeheerder maken het voorwerp uit van tarieven.

§ 2

[...] Na gestructureerd, gedocumenteerd en transparant overleg met de distributienetbeheerders, stelt de [CWaPE] de tariefmethodologie op die deze beheerders moeten gebruiken voor het opstellen van hun tariefvoorstellen.
De tariefmethodologie preciseert onder andere:
(i)
de definitie van de categorieën van kosten die worden gedekt door de tarieven;
(ii)
[...];
(iii)
de regels voor de evolutie na verloop van tijd van de categorieën van kosten bedoeld in (i), met inbegrip van de methode voor de bepaling van de parameters die voorkomen in de evolutieformules;
(iv)
de regels voor de toewijzing van de kosten aan categorieën van netgebruikers;
(v)
de algemene tariefstructuur en de tariefdragers.
Het overleg met de distributienetbeheerders maakt het voorwerp uit van een akkoord tussen de [CWaPE] en deze beheerders. Bij gebrek aan een akkoord, wordt het overleg ten minste gehouden als volgt:
de [CWaPE] stuurt de oproeping voor bovenbedoelde overlegvergaderingen, samen met de documentatie betreffende de agendapunten deze vergaderingen, naar de distributienetbeheerders, in de taal van de distributienetbeheerder, binnen een redelijke termijn vóór de vergadering in kwestie. De oproeping vermeldt de plaats, de datum en het uur van de vergadering, alsook de punten van de dagorde;
na de vergadering stelt de [CWaPE] een ontwerp van procesverbaal waarin de argumenten werden opgenomen die naar voren werden gebracht door de verschillende partijen alsook de vastgestelde punten waarover overeenstemming en waarover geen overeenstemming bestaat; zij zendt dit verslag over aan de distributienetbeheerders, in de taal van de distributienetbeheerder, binnen een redelijke termijn na de vergadering;
binnen een redelijke termijn na de ontvangst van het door de partijen goedgekeurde proces-verbaal van de [CWaPE] versturen de distributienetbeheerders, indien nodig nadat zij hierover overleg gepleegd hebben, naar de [CWaPE] hun formeel advies over de tariefmethodologie dat het resultaat is van dit overleg, waarbij desgevallend de eventuele resterende punten waarover geen overeenstemming werd bereikt worden benadrukt, zowel ten aanzien van het voorstel van de [CWaPE] als tussen hen.
In afwijking van de voorgaande bepalingen, kan de tariefmethodologie worden opgesteld door de [CWaPE] volgens een procedure vastgesteld in gemeenschappelijk akkoord met de distributienetbeheerders op basis van een uitdrukkelijk, transparant en niet-discriminerend akkoord.

§ 3

De [CWaPE] deelt aan [het Waals Parlement] haar ontwerp van tariefmethodologie, het geheel van de stukken met betrekking tot het overleg met de distributienetbeheerders alsook alle documenten die zij noodzakelijk acht voor de motivering van haar beslissing met betrekking tot de tariefmethodologie mee, met inachtneming van de vertrouwelijkheid van de commercieel gevoelige informatie met betrekking tot de leveranciers of de netgebruikers, de persoonsgegevens en/of de gegevens waarvan de vertrouwelijkheid beschermd wordt krachtens bijzondere wetgeving.
De [CWaPE] publiceert op haar website de toepasselijke tariefmethodologie, het geheel van de stukken met betrekking tot overleg met de distributienetbeheerders en alle documenten die zij nuttig acht voor de motivering van haar beslissing betreffende de tariefmethodologie, met inachtneming van de vertrouwelijkheid van commercieel gevoelige informatie betreffende leveranciers of netgebruikers, van persoonsgegevens en/of van gegevens waarvan de vertrouwelijkheid is beschermd krachtens specifieke wetgevingen.

§ 4

De tariefmethodologie die is vastgesteld krachtens § 3 en die van toepassing is op de vaststelling van de tariefvoorstellen, wordt meegedeeld aan de distributienetbeheerders ten laatste zes maanden vóór de datum waarop het tariefvoorstel moet worden ingediend bij de [CWaPE].
Deze tariefmethodologie blijft van toepassing gedurende de hele tariefperiode, met inbegrip van de eindbalans die betrekking heeft op deze periode. Wijzigingen die gedurende de periode zijn aangebracht aan de tariefmethodologie, conform de bepalingen van § 2, zijn slechts van toepassing vanaf de volgende tariefperiode, behoudens uitdrukkelijk transparant en niet-discriminerend akkoord tussen de [CWaPE] en de distributienetbeheerders. De wijzingen moeten afdoende gemotiveerd worden.

§ 5

De [CWaPE] stelt de tariefmethodologie op met inachtneming van de volgende richtsnoeren:
de tariefmethodologie moet exhaustief en transparant zijn teneinde het de distributienetbeheerders mogelijk te maken om hun tariefvoorstellen op deze enkele basis op te stellen. Het bevat de elementen die verplicht moeten voorkomen in het tariefvoorstel. Het definieert de rapporteringsmodellen die moeten worden gebruikt door deze beheerders;
de tariefmethodologie moet het mogelijk maken om op efficiënte wijze het geheel van de kosten te dekken die noodzakelijk of efficiënt zijn voor de uitvoering van de wettelijke of reglementaire verplichtingen die aan de distributienetbeheerders worden opgelegd, alsook voor de uitoefening van de activiteiten van de beheerder;
de tariefmethodologie stelt het aantal jaren van de gereguleerde periode vast die aanvangt op 1 januari. De jaartarieven die hieruit voortvloeien worden vastgesteld met toepassing van de tariefmethodologie die op deze periode van toepassing is;
de tariefmethodologie maakt de evenwichtige ontwikkeling van de distributienetten mogelijk, in overeenstemming met de verschillende investeringsplannen van deze beheerders zoals, in voorkomend geval, goedgekeurd door de bevoegde reguleringsoverheden;
de eventuele criteria voor de verwerping van bepaalde kosten zijn niet-discriminerend en transparant;
de tarieven zijn niet-discriminerend en evenredig. Zij nemen een transparante toewijzing van de kosten in acht;
de structuur van de tarieven bevordert het rationeel gebruik van energie en infrastructuren;
[de verschillende tarieven worden gevormd op basis van een uniforme structuur op het grondgebied dat is aangesloten door de distributienetbeheerder. In geval van fusie van distributienetbeheerders, kunnen verschillende tarieven verder worden toegepast in elke geografische zone die is aangesloten door de voormalige distributienetbeheerders, om de door de fusie beoogde rationalisering mogelijk te maken;]
de normale vergoeding van de in de gereguleerde activa geïnvesteerde kapitalen moet de distributienetbeheerders toelaten om de investeringen te doen die noodzakelijk zijn voor de uitoefening van hun opdrachten;
10°
de nettokosten voor de openbare dienstverplichtingen die worden opgelegd door de wet, het decreet of de ordonnantie en de uitvoeringsbesluiten ervan en die niet worden gefinancierd door belastingen, taksen, bijdragen en heffingen bedoeld in 11°, worden verrekend in de tarieven op een transparante en niet-discriminerende wijze conform de toepasselijke wettelijke en reglementaire bepalingen;
11°
de belastingen, taksen, heffingen en bijdragen van alle aard die worden opgelegd door de wet, het decreet of de ordonnantie en hun uitvoeringsbesluiten worden automatisch toegevoegd aan de tarieven binnen de termijnen die worden bepaald door de procedure van invoering en goedkeuring van de tarieven. De [CWaPE] kan deze kosten controleren in het licht van de toepasselijke wettelijke en reglementaire bepalingen;
12°
de aankopen van goederen en diensten die verricht worden met inachtneming van de wetgeving inzake overheidsopdrachten worden verondersteld te zijn verricht aan de marktprijs, desgevallend onder voorbehoud van de beoordelingsbevoegdheid van de [CWaPE];
13°
de methodologie bepaalt de nadere regels voor de integratie en controle van de gestrande kosten bestaande uit de niet-gekapitaliseerde lasten voor het aanvullend pensioen of het pensioen van de publieke sector, die worden betaald aan personeelsleden die een gereguleerde gasdistributieactiviteit hebben verricht, die verschuldigd zijn voor de jaren vóór de liberalisering krachtens de statuten, collectieve arbeidsovereenkomsten of andere voldoende geformaliseerde overeenkomsten, die werden goedgekeurd vóór 30 april 1999, die worden betaald aan hun rechthebbenden of vergoed aan hun werkgever door een beheerder van het distributienet, die in de tarieven kunnen worden opgenomen;
14°
voor de bepaling van de positieve of negatieve saldi, waarvan zij de verdeling bepaalt voor de volgende gereguleerde periode, stelt de [CWaPE] de kosten vast bedoeld in 10°, 11° en 13° en de andere kosten dan deze bedoeld in § 2 (ii) die worden gerecupereerd of teruggegeven via de tarieven van de volgende periode;
15°
onder voorbehoud van de conformiteitscontrole van de [CWaPE], maken de tarieven het mogelijk voor de distributienetbeheerder wiens efficiëntie rond het marktgemiddelde ligt om de totaliteit van zijn kosten en een normale vergoeding van de kapitalen in te vorderen. Iedere controlemethode van de kosten die gebaseerd is op vergelijkende technieken moet rekening houden met de bestaande objectieve verschillen tussen de distributienetbeheerders die niet weggewerkt kunnen worden op initiatief van de betrokken beheerder.
Iedere beslissing die gebruik maakt van vergelijkende technieken integreert kwalitatieve parameters en is gebaseerd op homogene, transparante, betrouwbare gegevens en gegevens die gepubliceerd zijn of integraal mededeelbaar zijn in de motivering van de beslissing van de [CWaPE].
Eventuele vergelijkingen met andere distributienetbeheerders moeten gemaakt worden tussen bedrijven met dezelfde activiteiten die werken in vergelijkbare omstandigheden;
16°
de productiviteitsinspanningen die eventueel aan de distributienetbeheerders worden opgelegd mogen op korte of op lange termijn de veiligheid van personen en goederen noch de continuïteit van de levering niet in het gedrang brengen;
17°
de kruissubsidiëring tussen gereguleerde en niet-gereguleerde activiteiten is niet toegelaten;
18°
de tarieven moedigen de distributienetbeheerders aan om de prestaties te verbeteren, de integratie van de markt en de bevoorradingszekerheid te bevorderen en aan onderzoek en ontwikkeling te doen die nodig zijn voor hun activiteiten, daarbij rekening houdend met name met hun investeringsplannen zoals, desgevallend, goedgekeurd door de bevoegde gewestelijke instanties;
19°
de kosten bedoeld in 10°, 11° en 13° worden onderworpen noch aan beslissingen die gesteund zijn op methodes van vergelijking, noch aan een bevorderende regelgeving;
20°
de tarieven strekken ertoe een juist evenwicht te bieden tussen de kwaliteit van de gepresteerde diensten en de prijzen die door de eindafnemers worden gedragen.
De [CWaPE] kan de kosten van de distributienetbeheerders met de toepasselijke wettelijke en reglementaire bepalingen controleren.

§ 6

De distributienetbeheerders stellen hun tariefvoorstellen op met inachtneming van de tariefmethodologie die werd opgesteld door de [CWaPE] en voeren deze in met inachtneming van de invoerings- en goedkeuringsprocedure voor de tarieven.

§ 7

De [CWaPE] onderzoekt het tariefvoorstel, beslist over de goedkeuring van deze en deelt haar gemotiveerde beslissing mee aan de distributienetbeheerder met inachtneming van de invoerings- en goedkeuringsprocedure voor de tarieven.

§ 8

De invoerings- en goedkeuringsprocedure voor de tariefvoorstellen maken het voorwerp uit van een akoord tussen de de [CWaPE] en de de distributienetbeheerders. Bij gebrek aan een akkoord is de procedure als volgt:
de distributienetbeheerder dient binnen een redelijke termijn voor het einde van het laatste jaar van elke lopende gereguleerde periode zijn tariefvoorstel in, vergezeld van het budget, voor de volgende gereguleerde periode in de vorm van het rapporteringsmodel dat overeenkomstig § 5 vastgesteld wordt door de [CWaPE];
het tariefvoorstel, vergezeld van het budget, wordt per drager en tegen ontvangstbevestiging in drie exemplaren overgezonden aan de [CWaPE]. De distributienetbeheerder zendt eveneens een elektronische versie over op basis waarvan de [CWaPE] het tariefvoorstel, vergezeld van budget, kan bewerken indien nodig;
binnen een redelijke termijn na ontvangst van het tariefvoorstel, vergezeld van het budget, bevestigt de [CWaPE] aan de distributienetbeheerder bij een brief per drager met ontvangstbevestiging, evenals per e-mail, de volledigheid van het dossier of bezorgt zij hem een lijst van bijkomende inlichtingen die hij moet verstrekken.
Binnen een redelijke termijn, na ontvangst van de hierboven bedoelde brief waarin aan de distributienetbeheerder door de [CWaPE] om bijkomende inlichtingen wordt gevraagd, verstrekt de betrokken beheerder aan de [CWaPE] in drie exemplaren per drager met ontvangstbewijs de gevraagde bijkomende inlichtingen. De distributienetbeheerder bezorgt eveneens een elektronische versie van de antwoorden en bijkomende gegevens aan de [CWaPE];
binnen een redelijke termijn na ontvangst van het tariefvoorstel bedoeld in het 2° of, in voorkomend geval, binnen een redelijke termijn na ontvangst van de antwoorden en de bijkomende inlichtingen van de distributienetbeheerder, bedoeld in het 3°, brengt de [CWaPE] deze beheerder per brief per drager en tegen ontvangstbevestiging op de hoogte van haar beslissing tot goedkeuring of van haar ontwerp van beslissing tot weigering van het betrokken tariefvoorstel, vergezeld van het betrokken budget.
In haar ontwerp van beslissing tot weigering van het tariefvoorstel, vergezeld van het budget, geeft de [CWaPE] op gemotiveerde wijze aan welke punten de distributienetbeheerder moet aanpassen om een beslissing tot goedkeuring van de [CWaPE] te verkrijgen. De [CWaPE] heeft de bevoegdheid om aan de distributienetbeheerder te vragen om zijn tariefvoorstel te wijzigen om ervoor te zorgen dat dit proportioneel is en op niet-discriminerende wijze wordt toegepast;
indien de [CWaPE] het tariefvoorstel, vergezeld van het budget, van de distributienetbeheerder afwijst in haar ontwerp van beslissing tot weigering van het tariefvoorstel, vergezeld van het budget, kan deze beheerder, binnen een redelijke termijn na de ontvangst van dit ontwerp van beslissing, zijn bezwaren hieromtrent meedelen aan de [CWaPE].
Deze bezwaren worden per drager en tegen ontvangstbevestiging overhandigd aan de [CWaPE], eveneens onder elektronische vorm.
Op zijn verzoek wordt de distributienetbeheerder, binnen de 20 werkdagen na ontvangst van het ontwerp van beslissing tot weigering van het tariefvoorstel, vergezeld van budget, gehoord door de [CWaPE].
Desgevallend, dient de distributienetbeheerder, binnen een redelijke termijn, na ontvangst van het ontwerp van beslissing tot weigering van het tariefvoorstel, vergezeld van het budget, per drager en tegen ontvangstbevestiging in drie exemplaren, zijn aangepast tariefvoorstel, vergezeld van het budget, in bij de [CWaPE]. De distributienetbeheerder bezorgt eveneens een elektronische kopie aan de [CWaPE].
Binnen een redelijke termijn na verzending door de [CWaPE] van het ontwerp van de beslissing tot weigering van het tariefvoorstel, vergezeld van het budget, of, in voorkomend geval, binnen een redelijke termijn na ontvangst van de bezwaren en het aangepaste tariefvoorstel, vergezeld van het budget, brengt de [CWaPE] de distributienetbeheerder per brief per drager en tegen ontvangstbevestiging, evenals elektronisch, op de hoogte van haar beslissing tot goedkeuring of van haar beslissing tot weigering van het desgevallend aangepaste tariefvoorstel, vergezeld van het budget;
indien de distributienetbeheerder zijn verplichtingen niet nakomt binnen de termijnen zoals bepaald in de 1° tot 5°, of indien de [CWaPE] een beslissing heeft genomen tot weigering van het tariefvoorstel, vergezeld van het budget, of van het aangepaste tariefvoorstel, vergezeld van het aangepaste budget, zijn voorlopige tarieven van kracht tot alle bezwaren van deze netbeheerder of van de [CWaPE] zijn uitgeput of totdat over de twistpunten tussen de [CWaPE] en de distributienetbeheerder een akkoord wordt bereikt. De [CWaPE] is bevoegd om te besluiten tot passende compenserende maatregelen na overleg met de distributienetbeheerder indien de definitieve tarieven afwijken van de tijdelijke tarieven;
in het geval van de overgang naar nieuwe diensten en/of een aanpassing van bestaande diensten kan de distributienetbeheerder binnen de gereguleerde periode aan de [CWaPE] een geactualiseerd tariefvoorstel ter goedkeuring voorleggen. Dit geactualiseerd tariefvoorstel houdt rekening met het door de [CWaPE] goedgekeurde tariefvoorstel, zonder de integriteit van de bestaande tariefstructuur te wijzigen.
Het geactualiseerde voorstel wordt door de distributienetbeheerder ingediend en door de [CWaPE] behandeld overeenkomstig de geldende procedure, bedoeld in de 1° tot 6°, met dien verstande dat de bedoelde termijnen gehalveerd worden;
indien er zich tijdens een gereguleerde periode uitzonderlijke omstandigheden voordoen, onafhankelijk van de wil van de distributienetbeheerder, kan deze op elk ogenblik binnen de gereguleerde periode een gemotiveerde vraag tot herziening van zijn tariefvoorstel ter goedkeuring voorleggen aan de [CWaPE] wat de komende jaren van de gereguleerde periode betreft.
Het gemotiveerde verzoek tot herziening van het tariefvoorstel wordt door de distributienetbeheerder ingediend en door de [CWaPE] behandeld overeenkomstig de toepasselijke procedure bedoeld in de 1° tot 6°, met dien verstande dat de bedoelde termijnen gehalveerd worden;
de [CWaPE] past, onverminderd haar mogelijkheid om de kosten te controleren in het licht van de toepasselijke en reglementaire bepalingen, de tarieven van de distributienetbeheerders aan aan alle wijzigingen van openbare, onder andere gewestelijke, dienstverplichtingen die op hen van toepassing zijn, uiterlijk drie maanden na het overzenden door deze beheerders van dergelijk wijzigingen. De distributienetbeheerders maken deze wijzigingen zo spoedig mogelijk over aan de [CWaPE] naar aanleiding van hun inwerkingtredingen;
10°
de [CWaPE] publiceert op haar website, op een transparante wijze, de stand van zaken van de goedkeuringsprocedure van de tariefvoorstellen evenals, in voorkomend geval, de tariefvoorstellen die neergelegd worden door de netbeheerders.

§ 9

De [CWaPE] stelt een tariefmethodologie op en oefent haar tariefbevoegdheid uit om aldus een stabiele en voorzienbare regulering te bevorderen die bijdraagt tot de goede werking van de vrijgemaakte markt en die de financiële markt in staat stelt om met een redelijke zekerheid de waarde van de distributienetbeheerder te bepalen. Ze waakt over het behoud van de continuïteit van de beslissingen die zij heeft genomen in de loop van de voorgaande gereguleerde periodes, onder andere inzake de waardering van de gereguleerde activa.

§ 10

De [CWaPE] oefent haar tariefbevoegdheid uit rekening houdend met het algemene energiebeleid zoals gedefinieerd in de Europese, federale en gewestelijke wet- en regelgeving.

§ 11

Omwille van de transparantie in de doorberekening van de kosten aan de eindafnemers worden de verschillende elementen van het tarief onderscheiden op de factuur, met name wat de openbare dienstverplichtingen en hun inhoud betreft.

§ 12

De boekhouding van de distributienetbeheerders wordt gehouden volgens een uniform analytisch boekhoudkundig plan per activiteit dat wordt opgesteld door een of meerdere beheerders die minstens vijfenzeventig procent van de bedrijven die dezelfde activiteit uitoefenen vertegenwoordigen en dat wordt goedgekeurd door de [CWaPE] of dat, bij gebreke aan een voorstel vóór 1 oktober 2011, wordt opgesteld door de [CWaPE] na overleg met de distributienetbeheerders.

§ 13

De [CWaPE] publiceert en bewaart de tarieven en hun motivering binnen de drie werkdagen op haar website, met inachtneming van de vertrouwelijkheid van commercieel gevoelige informatie betreffende leveranciers of netgebruikers, van persoonsgegevens en/of van gegevens waarvan de vertrouwelijkheid is beschermd krachtens specifieke wetgevingen.
De distributienetbeheerders delen zo spoedig mogelijk aan de gebruikers van hun netten de tarieven mede die zij moeten toepassen en stellen deze ter beschikking van alle personen die hierom verzoeken. Zij publiceren die tevens zo spoedig mogelijk op hun website, samen met een berekeningsmodule die de praktische toepassing van de tarieven preciseert. De toegepaste tarieven mogen geen terugwerkende kracht hebben.

§ 14

Tegen de door de [CWaPE] vastgestelde tariefmethodologie alsook tegen de door haar genomen beslissingen betreffende de tariefvoorstellen in uitvoering van deze tariefmethodologie, kan een beroep worden ingesteld door elke persoon die een belang aantoont bij het [het hof van beroep te Luik] met toepassing van artikel 15/20.
Zulk beroep kan onder andere worden ingesteld indien:
de beslissing van de [CWaPE] de richtsnoeren bedoeld in dit artikel niet in acht neemt;
de beslissing van de [CWaPE] niet in overeenstemming is met het algemene energiebeleid, zoals gedefinieerd in de Europese, federale en gewestelijke wet- en regelgeving;
de beslissing van de [CWaPE] niet de noodzakelijke middelen waarborgt voor de realisatie van de investeringen van de distributienetbeheerders of voor de uitvoering van hun wettelijke taak.]]