Hoofdstuk Vter.
Comité voor het toekennen van het EU-milieukeur


Art. 14terdecies.

Bij de voor het Leefmilieu bevoegde minister wordt een comité voor de toekenning van het EU-milieukeur opgericht, hierna het comité genoemd.


Op de voordracht van de voor het Leefmilieu en voor de Economie bevoegde ministers, bepaalt de Koning de samenstelling, de organisatie en de werkwijze van het comité.


Art. 14quaterdecies.

Onverminderd artikel 14sexiesdecies, is het comité de bevoegde instantie zoals bedoeld in artikel 4 van de Verordening (EG) nr. 66/2010 van het Europees Parlement en de Raad van 25 november 2009 betreffende de EU-milieukeur.


Art. 14quinquiesdecies.

§ 1.

De Koning kan, na raadpleging van het comité, bij een besluit vastgelegd na overleg in de Ministerraad een systeem voor toekenning, controle en intrekking van een nationaal milieukeur organiseren en instellen.

 

Het comité wordt belast met het toekennen van het nationaal milieukeur, overeenkomstig de krachtens het eerste lid bepaalde procedure en nadere regels.

 

§ 2.

Het in § 1 bedoelde milieukeur mag niet worden toegekend :

aan geneesmiddelen voor menselijk of voor diergeneeskundig gebruik, in de zin van artikel 1, § 1, 1), van de wet van 25 maart 1964 op de geneesmiddelen, noch aan enig soort medische hulpmiddelen;
aan producten die stoffen of mengsels bevatten die zijn ingedeeld als giftig, gevaarlijk voor het milieu, kankerverwekkend, mutageen of giftig voor de voortplanting overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1272/2008 van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2008 betreffende de indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels, tot wijziging en intrekking van de Richtlijnen 67/548/EEG en 1999/45/EG en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1907/2006;
aan producten die stoffen bevatten zoals bedoeld in artikel 57 van Verordening (EG) nr. 1907/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 18 december 2006 inzake de registratie en de beoordeling van en de autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen (REACH), tot oprichting van een Europees Agentschap voor chemische stoffen, houdende wijziging van Richtlijn 1999/45/EG en houdende intrekking van Verordening (EEG) nr. 793/93 van de Raad en Verordening (EG) nr. 1488/94 van de Commissie alsmede Richtlijn 76/769/EEG van de Raad en de Richtlijnen 91/155/EEG, 93/105/EG en 2000/21/EG van de Commissie.

 

§ 3.

De criteria voor de toekenning van het in § 1 bedoelde milieukeur worden opgesteld volgens een totaalbenadering die is gebaseerd op de in artikel 6 en in de bijlage I van de Verordening (EG) nr. 66/2010 van het Europese Parlement en de Raad van 25 november 2009 betreffende de EU-milieukeur bepaalde algemene criteria.


De criteria voor de toekenning van het in § 1 bedoelde milieukeur aan een productengroep mogen niet minder strikt zijn dan die welke krachtens de Verordening (EG) nr. 66/2010 van het Europese Parlement en de Raad van 25 november 2009 betreffende de EU-milieukeur voor dezelfde productengroep zijn opgesteld.


Art. 14sexdecies. Op de voordracht van de voor het Leefmilieu en voor de Economie bevoegde ministers en na het advies van het comité te hebben ingewonnen, bepaalt de Koning het bedrag en de wijze van betaling van de kosten voor de behandeling van het dossier betreffende de aanvraag tot toekenning van het milieukeurmerk, alsook van de vergoeding die voor het gebruik van het milieukeur verschuldigd is.