Art. 14terdecies.

Bij de voor het Leefmilieu bevoegde minister wordt een comité voor de toekenning van het EU-milieukeur opgericht, hierna het comité genoemd.


Op de voordracht van de voor het Leefmilieu en voor de Economie bevoegde ministers, bepaalt de Koning de samenstelling, de organisatie en de werkwijze van het comité.