Art. 14sexdecies. Op de voordracht van de voor het Leefmilieu en voor de Economie bevoegde ministers en na het advies van het comité te hebben ingewonnen, bepaalt de Koning het bedrag en de wijze van betaling van de kosten voor de behandeling van het dossier betreffende de aanvraag tot toekenning van het milieukeurmerk, alsook van de vergoeding die voor het gebruik van het milieukeur verschuldigd is.