Art. 15ter.

Onverminderd de toepassing van artikel 15 worden de ambtenaren van de Administratie der Douane en Accijnzen belast met het toezicht op de naleving van de bepalingen van deze wet, van de ter uitvoering ervan genomen besluiten, van de uitvoeringsmaatregelen genomen in het kader van de Richtlijn 2009/125/EG van het Europees Parlement en de Raad van 21 oktober 2009 betreffende de totstandbrenging van een kader voor het vaststellen van eisen inzake ecologisch ontwerp voor energiegerelateerde producten en van de verordeningen van de Europese Unie die opgenomen zijn in de bijlage I.