Art. 15quater.

Onverminderd de toepassing van artikel 15 en 15ter, oefenen de ambtenaren en beambten van de Algemene Directie Controle en Bemiddeling van de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie, binnen de perken van hun bevoegdheden, het toezicht uit op de naleving van de bepalingen van deze wet, de uitvoeringsbesluiten ervan en van de uitvoeringsmaatregelen genomen in het kader van de Richtlijn 2009/125/EG van het Europees Parlement en de Raad van 21 oktober 2009 betreffende de totstandbrenging van een kader voor het vaststellen van eisen inzake ecologisch ontwerp voor energiegerelateerde producten, enkel in relatie tot deze richtlijn.


Deze ambtenaren oefenen dit toezicht uit overeenkomstig hoofdstuk 10 van de wet van 6 april 2010 betreffende de marktpraktijken en consumentenbescherming.