Art. 15quinquies.

Onverminderd de toepassing van artikel 15 en 15ter oefenen de in artikel 3 van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemene reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg bedoelde ambtenaren, binnen de perken van hun bevoegdheden, het toezicht uit op de naleving van de bepalingen van deze wet, de uitvoeringsbesluiten ervan, en van de Verordening (EG) nr. 1222/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 25 november 2009 inzake de etikettering van banden met betrekking tot hun brandstofefficiŽntie en andere essentiŽle parameters, enkel in relatie tot deze verordening.


Deze ambtenaren oefenen dit toezicht uit overeenkomstig de wet van 21 juni 1985 betreffende de technische eisen waaraan elk voertuig voor vervoer te land, de onderdelen ervan, evenals het veiligheidstoebehoren moeten voldoen.