Art. 16bis.

Bij overtredingen van deze wet, van de ter uitvoering ervan genomen besluiten, van de uitvoeringsmaatregelen genomen in het kader van de Richtlijn 2009/125/EG en van de verordeningen van de Europese Unie die opgenomen zijn in de bijlage I, is diegene die het product op de markt brengt aansprakelijk voor de kosten van de monstername, test, evaluatie, analyse, verzegeling, beslag, teruggeven, opslag, terugname en vernietiging.