Art. 12bis. Bij het beheer van terreinen ten behoeve van het natuurbehoud, wordt gestreefd naar een ge´ntegreerd beheer waarbij rekening gehouden wordt met de ecologische, de economische en de sociale functie.