Art. 12quater.

De zorg voor de ecologische functie van een terrein wordt onder meer gerealiseerd door:

1░ het voeren van een gepast beheer voor de realisatie van de gewenste natuurstreefbeelden;
2░ de zorg voor behoud van de biologische diversiteit, onder meer door het bevorderen van de instandhouding van populaties van inheemse dier- en plantensoorten met inbegrip van de instandhouding van hun leefgebieden;
3░ de instandhouding van het natuurlijk milieu, inclusief een voor de natuurwaarden gunstige waterhuishouding;
4░ het voeren van een beheer dat gericht is op het tegengaan van alle nadelige externe be´nvloeding van de natuur en het natuurlijk milieu.