Art. 12octies.

1.

De toegankelijkheid van een terrein als vermeld in artikel 12 septies, 1, eerste en tweede lid, wordt vastgesteld in een toegankelijkheidsregeling. Die regeling mag niet strijdig zijn met de inhoud van het natuurbeheerplan of met de bepalingen van dit decreet.


In de volgende gevallen hoeft geen toegankelijkheidsregeling te worden vastgesteld:

1 in een terrein als vermeld in artikel 12septies, 1, eerste lid, waar de toegankelijkheid beperkt blijft tot het verlenen van toegang voor voetgangers op de openbare en de private wegen als vermeld in artikel 12septies, 1;
2 in een privaat terrein als vermeld in artikel 12 septies, 1, eerste lid, waar het terrein ontoegankelijk is gesteld zoals vermeld in artikel 12septies, 2, eerste lid.
3 in een natuurdomein als vermeld in artikel 12septies, 1, tweede lid, dat in zijn geheel onbeperkt toegankelijkis voor voetgangers.


In andere terreinen dan deze vermeld in artikel 12septies, 1, eerste en tweede lid, kan een toegankelijkheidsregeling opgesteld worden als er voor dat terrein een goedgekeurd natuurbeheerplan is.

2.

Een toegankelijkheidsregeling kan opgemaakt worden door de beheerder of een groep van beheerder, met de instemming van de eigenaars.


De procedure voor de opmaak van een toegankelijkheidsregeling heeft de volgende kenmerken:

1 een aanvraag voor de opmaak van een toegankelijkheidsregeling wordt ingediend door de beheerder van het terrein, met instemming van de eigenaar;
2 een aanvraag voor de opmaak van een toegankelijkheidsregeling kan tegelijk gebeuren met de aanvraag voor de goedkeuring van een natuurbeheerplan, vermeld in artikel 16octies, 1;
3 een aanvraag voor de opmaak van een toegankelijkheidsregeling wordt onderworpen aan een advies van het agentschap.


De Vlaamse Regering of haar gemachtigde beslist over de aanvragen van de goedkeuring van een toegankelijkheidsregeling, vermeld in het tweede lid.

2bis.
De beheerder van een terrein kan in een toegankelijkheidsregeling vastleggen onder welke voorwaarden gerookt mag worden en vuur gemaakt mag worden op het terrein. Als ter uitvoering van artikel 13, 9, tweede lid, de Vlaamse Regering een regeling treft, krijgt die regeling voorrang ten opzichte van wat in de toegankelijkheidsregeling voor het terrein vermeld staat.


De Vlaamse Regering kan nadere regels vastleggen voor de aanduiding van de wijze waarop kan worden bekendgemaakt hoe roken en vuur maken geregeld zijn op het terrein.

3.

De Vlaamse Regering bepaalt nadere regels over de inhoud en de procedure voor de goedkeuring van een toegankelijkheidsregeling.