Art. 16bis.

§ 1.

Voor een terrein dat beheerd wordt of zal worden ten behoeve van het natuurbehoud kan een natuurbeheerplan worden opgemaakt.


Een natuurbeheerplan bevat:

een beschrijving van de bestaande toestand;
een globaal kader voor de ecologische, de sociale en de economische functie;
de beheerdoelstellingen;
de beheermaatregelen die genomen zullen worden om de beheerdoelstellingen te realiseren;
de wijze waarop de realisatie van de beheerdoelstellingen wordt opgevolgd en geėvalueerd.

 

§ 2.

Voor alle natuurdomeinen stelt het agentschap een natuurbeheerplan op.


Met het oog op de realisatie van instandhoudingsdoelstellingen stelt de beheerder van een openbaar terrein beheerd ten behoeve van het natuurbehoud, een natuurbeheerplan op.


Een natuurbeheerplan kan opgemaakt worden door de beheerder of een groep van beheerders, met de instemming van de eigenaars.