Art. 16octies.

1.

De procedure voor de goedkeuring van een natuurbeheerplan verloopt als volgt:

1 in een eerste, verkennend deel wordt de informatie verzameld die nodig is om te bepalen met welk van de vier types terreinen, vermeld in artikel 16ter, 1, het geplande beheer overeenstemt. Dit eerste deel wordt goedgekeurd door het agentschap;
2 na de goedkeuring van het eerste deel wordt een ontwerp van een natuurbeheerplan opgemaakt;
3 een ontwerp van natuurbeheerplan, vermeld in punt 2, wordt onderworpen aan een consultatie van het publiek als het gaat om terreinen van type twee, type drie of type vier;
4 een ontwerp van natuurbeheerplan, vermeld in punt 2, wordt onderworpen aan het advies van door de Vlaamse Regering aan te wijzen instanties. De Vlaamse Regering kan bepalen voor welke types van terreinen advies moet worden verleend;
5 er wordt een beslissing genomen over het ontwerp van natuurbeheerplan.


De beslissing, vermeld in punt 5 van het eerste lid, gebeurt door de Vlaamse Regering of haar gemachtigde als het ontwerp van natuurbeheerplan betrekking heeft op een natuurdomein. Het agentschap beslist over de goedkeuring van het ontwerp van het natuurbeheerplan van andere terreinen.

2.

Er worden evaluatiemomenten voorzien om te bepalen in welke mate de in een natuurbeheerplan vooropgestelde beheerdoelstellingen gerealiseerd worden. Het resultaat van deze evaluatiemomenten kan leiden tot de wijziging van een natuurbeheerplan.

3.

Een natuurbeheerplan geldt voor een periode van 24 jaar, tenzij bij de goedkeuring ervan anders is bepaald.

4.

Een goedgekeurd natuurbeheerplan wordt bij uittreksel gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. De goedgekeurde natuurbeheerplannen worden door het agentschap opgenomen in een register en meegedeeld aan de gemeente of gemeenten waarin het terrein geheel of gedeeltelijk ligt.