Art. 16duodecies.

De Vlaamse Regering bepaalt de nadere regels voor:

1 de inhoud van het natuurbeheerplan, vermeld in artikel 16bis, 1, tweede lid;
2 de procedure voor de goedkeuring van het natuurbeheerplan, vermeld in artikel 16octies, 1, inclusief de wijze waarop de consultatie van het publiek plaatsvindt en de aanwijzing van instanties die advies uitbrengen over het natuurbeheerplan;
3 de procedure voor de wijziging van een natuurbeheerplan en de gevallen waarin tot wijziging van dat plan moet worden overgegaan;
4 de procedure voor de opheffing van een natuurbeheerplan, de terugbetaling van subsidies en de overname van het beheer door het agentschap, en de nadere regels voor de betaling en de indexering van de vergoeding bij overname van het beheer, vermeld in artikel 16decies, 3;
5 de opvolging en evaluatie van de uitvoering van het natuurbeheerplan;
6 de melding van de overname van het beheer, vermeld in artikel 16novies, 1, vijfde lid;
7 de procedure van beroep, vermeld in artikel 16undecies, 1;
8 de samenstelling en de werking van de adviesinstantie, vermeld in artikel 16decies, 1, eerste lid, 16decies, 2, vierde lid, en 16undecies, 2, eerste lid. De adviesinstantie moet beschikken over voldoende expertise en onafhankelijkheid.