Sectie 1.
Doelstelling en voorwerp van het instandhoudingsbeleid


Art. 50bis.

§ 1.

Onverminderd de toepassing van artikel 7, derde lid, heeft het instandhoudingbeleid het bereiken van de instandhoudingsdoelstellingen tot doel.


Daarvoor omvat het instandhoudingsbeleid:

op het niveau van het Vlaamse Gewest: een Vlaams Natura 2000-programma;
op het niveau van de speciale beschermingszones: managementplannen Natura 2000;
op het niveau van de leefgebieden van Europees te beschermen soorten: de soortenbeschermingsprogramma’s;
buiten de speciale beschermingszones: de managementplannen, vermeld in artikel 48.

 

§ 2.

De administratieve overheid en de natuurlijke personen of rechtspersonen die zakelijke of persoonlijke rechten hebben verworven op gronden met financiėle tussenkomst van een administratieve overheid in uitvoering van dit decreet, hebben een centrale rol bij de realisatie van de instandhoudingsdoelstellingen.