Art. 50quinquies.

De Vlaamse Regering of haar gemachtigde duidt een gewestelijke overleginstantie aan die ten minste instaat voor:

1 de voortgangsbewaking van het Vlaams Natura 2000-programma;
2 het verlenen van een gemotiveerd advies overeenkomstig artikel 50decies/1, 5, tweede lid, over het Vlaams Natura 2000-programma, elke programmatische aanpak ter vermindering van een of meer milieudrukken, de managementplannen Natura 2000 en de managementplannen als vermeld in artikel 48, 1;
3 het verschaffen van aanbevelingen over beleidsmatige problemen bij de realisatie van het instandhoudingsbeleid.


De overleginstantie is ten minste samengesteld uit vertegenwoordigers van:

1 het agentschap;
2 de Vlaamse administraties die betrokken zijn bij de inrichting en het beheer van het buitengebied;
3 de relevante sectoren van het buitengebied.


Het agentschap, vermeld in het tweede lid, 1, heeft tot taak de werkzaamheden van de instantie te organiseren en aan te sturen.