Art. 50sexies.

De Vlaamse Regering of haar gemachtigde draagt er zorg voor dat een ruime bekendheid wordt gegeven aan het Vlaams Natura 2000-programma en het voortgangsrapport Vlaams Natura 2000-programma.

De Vlaamse Regering kan nadere regels bepalen met betrekking tot:

1 de inhoud, de procedure tot opmaak, de evaluatie en de bekendmaking van het Vlaams Natura 2000-programma;
2 de inhoud, de vorm en de bekendmaking van het voortgangsrapport Vlaams Natura 2000-programma;
3 de samenstelling, werking en opdracht van de overleginstantie, vermeld in artikel 50quinquies;
4 de aspecten van uitvoering van het programma, als vermeld in artikel 50ter, 3, 3, c), waaraan actoren, als vermeld in artikel 50ter, 3, 3, een bijdrage kunnen leveren en de wijze waarop dat engagement wordt geformaliseerd;
5 de afstemming van het Vlaams Natura 2000-programma met andere maatregelenprogramma's of plannen.