Sectie 4.
Monitoringprogramma's


Art. 50undecies.

Onder meer met het oog op de evaluatie, vermeld in artikel 50quater, 3, en met het oog op de voortgangsbewaking, vermeld in artikel 50quinquies, eerste lid, 1, en artikel 50novies, eerste lid, 1, worden monitoringprogramma’s opgesteld.


De monitoring heeft ten minste betrekking op de staat van instandhouding van de speciale beschermingszones en buiten die zones de instandhouding van de Europees te beschermen habitats en de soorten, alsook van de oorzaken die een achteruitgang van die staat van instandhouding veroorzaken of kunnen veroorzaken.


De monitoring heeft eveneens tot doel gegevens te genereren die gebruikt kunnen worden om te voldoen aan de verplichtingen die voortvloeien uit artikel 36ter van dit decreet.


De Vlaamse Regering bepaalt de nadere regels voor de opmaak, de inhoud en het beheer van die monitoringprogramma’s en de toetsing van de kwaliteit van de monitoringgegevens. De Vlaamse Regering draagt er in ieder geval zorg voor dat die monitoring op systematische en permanente basis plaatsvindt.