Art. 9bis.

§ 1.

Voor de bescherming van de historisch permanente graslanden, vermeld in artikel 9, § 1, derde lid, 3°bis, stelt de Vlaamse Regering, op basis van een voorstel van het Instituut, een ontwerpkaart op basis van wetenschappelijke criteria, voorlopig vast.

 

§ 2.

De Vlaamse Regering kan de nadere regels vastleggen inzake de te volgen procedures alsook inzake de samenstelling en de werking van de verificatiecommissie.

 

§ 3.

De Vlaamse Regering onderwerpt de ontwerpkaart aan een openbaar onderzoek dat binnen 60 dagen na de voorlopige vaststelling wordt aangekondigd door aanplakking in elke gemeente waarop het ontwerpplan geheel of gedeeltelijk betrekking heeft, door een bericht in het Belgisch Staatsblad en in ten minste drie dagbladen die in het gewest worden verspreid.


Deze aankondiging vermeldt minstens:

de gemeenten waarop de ontwerpkaart betrekking heeft;
waar de ontwerpkaart ter inzage ligt;
de begin- en einddatum van het openbaar onderzoek;
het adres waar de opmerkingen, vermeld in paragraaf 5, dienen toe te komen.

 

§ 4.

Na de aankondiging wordt de ontwerpkaart gedurende 60 dagen ter inzage gelegd in het gemeentehuis van elke betrokken gemeente.

 

§ 5.

De opmerkingen worden uiterlijk de laatste dag van de termijn van het openbaar onderzoek aan het Instituut toegezonden bij een ter post aangetekende brief of afgegeven tegen ontvangstbewijs. De opmerkingen kunnen enkel betrekking hebben op het feit of een voorlopig aangewezen historisch permanent grasland al dan niet voldoet aan de wetenschappelijke criteria zoals vermeld in paragraaf 1.

 

§ 6.

De verificatiecommissie onderzoekt alle opmerkingen op de wetenschappelijke correctheid en brengt binnen 90 dagen na het einde van het openbaar onderzoek gemotiveerd advies uit bij de Vlaamse Regering.

 

§ 7.

De Vlaamse Regering stelt binnen 210 dagen na de begindatum van het openbaar onderzoek de kaart van de historisch permanente graslanden definitief vast, en bepaalt voor welke graslanden er een verbod op het wijzigen van de vegetatie of een omgevingsvergunning voor het wijzigen van de vegetatie van toepassing is.


Het besluit houdende definitieve vaststelling van de kaart van de historisch permanente graslanden wordt bij uittreksel in het Belgisch Staatsblad bekendgemaakt binnen 30 dagen na de definitieve vaststelling.


De definitief vastgestelde kaart van de historisch permanente graslanden treedt in werking 14 dagen na zijn bekendmaking.