Art. 7.

In artikel 5.2.1, 1, van dezelfde codex, gewijzigd bij het decreet van 16 juli 2010, worden de volgende wijzigingen aangebracht :

1

in het eerste lid wordt punt 3 vervangen door wat volgt :

“3 of het onroerend goed het voorwerp uitmaakt van een maatregel als vermeld in titel VI, hoofdstuk III en IV, dan wel of een procedure voor het opleggen van een dergelijke maatregel hangende is;”;
2 het vierde lid wordt opgeheven;
3 in het vijfde lid wordt de zinsnede “6.1.1, eerste lid, 4” vervangen door de zinsnede “6.2.2, eerste lid, 4” en wordt de zinsnede “6.3.1” vervangen door de zinsnede “6.6.2”.