Art. 9.

In artikel 5.2.6, eerste lid, van dezelfde codex wordt punt 3 vervangen door wat volgt :


“3 of het onroerend goed het voorwerp uitmaakt van een maatregel als vermeld in titel VI, hoofdstuk III en IV, dan wel of een procedure voor het opleggen van een dergelijke maatregel hangende is;”.