Art. 10.

In artikel 5.4.3 van dezelfde codex worden de volgende wijzigingen aangebracht :

1 in paragraaf 2, tweede lid, 3, wordt de zinsnede “, vermeld in artikel 6.1.1” vervangen door de zinsnede “of een inbreuk als vermeld in artikel 6.2.1 en 6.2.2.”;
2 in paragraaf 3, tweede lid, wordt punt 1 vervangen door wat volgt :
“1 wordt het strijdige gebruik van het weekendverblijf niet beschouwd als een schending van deze codex;”;
3 in paragraaf 3, tweede lid, 2, wordt de zinsnede “op grond van de artikelen 6.1.1 en 6.1.41 tot en met 6.1.43” opgeheven.