Art. 13.

In titel VI van dezelfde codex, gewijzigd bij het decreet van 16 juli 2010 en 11 mei 2012, wordt het opschrift van hoofdstuk I vervangen door wat volgt :


“Hoofdstuk I. — Inleidende bepalingen