Art. 16.

Artikel 6.1.2 van dezelfde codex wordt vervangen door wat volgt :


“Art. 6.1.2. De toepassing van deze titel strekt tot vrijwaring van de goede ruimtelijke ordening, bedoeld in artikel 4.3.1, 2, van deze codex.”.