Art. 114.

Artikel 7.7.4 van dezelfde codex wordt vervangen door wat volgt :


“Art. 7.7.4. Artikel 6.6.1, 3, is niet van toepassing op processen-verbaal van vaststelling van uitvoering als de uitgevoerde herstelmaatregelen zijn opgelegd voor de inwerkingtreding van artikel 55 van het decreet van 25 april 2014 betreffende de handhaving van de omgevingsvergunning.”.