Art. 117. In titel XVI van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, ingevoegd bij het decreet van 21 december 2007 en het laatst gewijzigd bij het decreet van 1 maart 2013, worden de woorden “Vlaamse Hoge Raad voor de Milieuhandhaving” telkens vervangen door de woorden “Vlaamse Hoge Handhavingsraad voor Ruimte en Milieu”.