Art. 119. Artikel 16.2.1 van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 21 december 2007, wordt vervangen door wat volgt :
“Art. 16.2.1. De Vlaamse Regering is belast met de co÷rdinatie en de inhoudelijke invulling van het handhavingsbeleid inzake milieu en ruimtelijke ordening.”.