Art. 127.

In artikel 16.3.23 van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 21 december 2007, wordt het tweede lid vervangen door wat volgt :


“De Vlaamse Regering kan de vorm van het verslag van vaststelling bepalen, alsook welke andere overheden ge´nformeerd kunnen worden over de vastgestelde milieu-inbreuken, vermeld in het eerste lid, en de wijze waarop dat moet gebeuren.”.