Art. 139. In artikel 16.6.1, 2, 3, van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 23 december 2010, wordt het woord “Milieuhandhavingscollege” vervangen door het woord “handhavingscollege”.