Art. 140. In artikel 16.6.2, 2, tweede lid, van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 21 december 2007, worden de woorden “45,5 euro” vervangen door de woorden “58 euro”.