Art. 3.

Dit decreet beoogt een efficiŰnte, doelgerichte en ge´ntegreerde vergunningverlening die bijdraagt tot de doelstellingen, vermeld in :

1░ artikel 1.1.4 van de VCRO;
2░ artikel 5.1.3 van het DABM;
3░ artikel 4 van het decreet van 15 juli betreffende het integraal handelsvestigingsbeleid.
4░ artikel 6 van het decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu.


Dit decreet doet geen afbreuk aan de inhoudelijke verplichtingen die zijn vastgesteld bij of krachtens :

1░ titel IV van de VCRO;
2░ titel V van het DABM;
3░ het decreet van 15 juli betreffende het integraal handelsvestigingsbeleid.
4░ het decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu.


Voor projecten die onder de toepassing vallen van een Europese verordening gelden de bepalingen van dit decreet in de mate dat zij een aanvulling vormen op de bepalingen van de toepasselijke verordening.