Art. 5.

Dit decreet is van toepassing op projecten die zijn onderworpen aan:

1 de vergunningsplicht, namelijk voor:
a) het uitvoeren van stedenbouwkundige handelingen als vermeld in artikel 4.2.1 van de VCRO;
b) het verkavelen van gronden als vermeld in artikel 4.2.15 van de VCRO;
c) de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit van de eerste of tweede klasse als vermeld in artikel 5.2.1 van het DABM;
d) vergunningsplichtige kleinhandelsactiviteiten als vermeld in artikel 11 van het decreet van 15 juli betreffende het integraal handelsvestigingsbeleid;
e) vergunningsplichtige wijzigingen van de vegetatie, vermeld in artikel 9bis, 7, en artikel 13, 4 en 5, van het decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu.
2 de meldingsplicht, namelijk voor:
a) het uitvoeren van stedenbouwkundige handelingen als vermeld in artikel 4.2.2 en artikel 4.2.4 van de VCRO;
b) de exploitatie van de ingedeelde inrichting of activiteit van de derde klasse als vermeld in artikel 5.2.1 van het DABM.