Afdeling 2.
Verkenningsfase en startbeslissing


Art. 7.

§ 1

Als de Vlaamse Regering, de provincieraad of de gemeenteraad tijdens de verkenningsfase van oordeel is dat een initiatief tot complex project in aanmerking komt voor de door dit decreet geregelde besluitvormingsprocedure, neemt ze daarover een startbeslissing.
Het groot maatschappelijk en ruimtelijk strategisch belang van een project blijkt uit een of meerdere van de volgende vaststellingen:
de probleemstelling of het programma van het project is meervoudig en omvat diverse af te wegen belangen;
het project is onontbeerlijk voor een noodzakelijke verbetering van de woonkwaliteit, de milieukwaliteit, de economische ontwikkeling en/of de mobiliteit;
bij de afweging van de betrokken belangen is de maatschappelijke meerwaarde prominent;
het project is ruimtelijk structurerend voor het gebied in kwestie of wordt voorzien in een complexe omgeving;
het project heeft een grote rechtstreekse of onrechtstreekse socio-economische, ruimtelijke, leefmilieugerela-teerde of verkeerskundige impact;
het project houdt ongebruikelijke investeringen en inspanningen in op vlak van ontwikkeling en beheer.

§ 2

De overheid die een startbeslissing neemt, bezorgt een afschrift ervan aan de andere overheden, vermeld in artikel 6, § 1.
De startbeslissing wordt bekendgemaakt op een door de Vlaamse Regering te bepalen wijze.