Art. 8.

§ 1

Bij de start van de onderzoeksfase wordt een alternatievenonderzoeksnota opgesteld. Die bevat een beschrijving van:
de doelstellingen en de geografische werkingssfeer van het geplande project;
de op strategisch niveau redelijkerwijs te onderzoeken alternatieven;
de wijze waarop de effecten van de redelijke alternatieven zullen worden onderzocht en beoordeeld in het licht van het te nemen voorkeursbesluit.

§ 2

De procesverantwoordelijke bezorgt de alternatievenonderzoeksnota aan de dienst bevoegd voor milieueffectrapportage en aan de door de Vlaamse Regering bepaalde adviesinstanties.
Het publiek wordt over de alternatievenonderzoeksnota geraadpleegd.
Als uit de alternatievenonderzoeksnota blijkt dat er aanzienlijke effecten kunnen zijn voor mens of milieu in andere lidstaten van de Europese Unie, of in verdragspartijen bij het Verdrag van Espoo, of in andere gewesten, of als de bevoegde autoriteiten van deze lidstaten, verdragspartijen of gewesten daarom verzoeken, legt de procesverantwoor-delijke de alternatievenonderzoeksnota samen met alle beschikbare informatie over de mogelijke (gewest)grensover-schrijdende effecten, voor advies voor aan de bevoegde autoriteiten van de lidstaten, verdragspartijen of gewesten in kwestie, wat betreft de aanzienlijke effecten voor mens of milieu.
De Vlaamse Regering bepaalt de adviesinstanties, vermeld in het eerste lid, en kan nadere regels bepalen voor de adviesverlening door de adviesinstanties en de raadpleging van het publiek, vermeld in het eerste en het tweede lid. De Vlaamse Regering kan tevens de wijze en voorwaarden bepalen waarop de procesverantwoordelijke de alternatievenonderzoeksnota bezorgt aan de bevoegde autoriteiten van de lidstaten, verdragspartijen of gewesten, vermeld in het derde lid.

§ 3

De dienst bevoegd voor milieueffectrapportage beslist over de reikwijdte en het detailleringsniveau van de informatie die in het MER moet worden opgenomen, in het licht van het te nemen voorkeursbesluit. De dienst bevoegd voor milieueffectrapportage houdt bij zijn beslissing rekening met de adviezen van de adviesinstanties, met de opmerkingen van het publiek en met het resultaat van de grensoverschrijdende raadpleging, vermeld in paragraaf 2. [De dienst bevoegd voor milieueffectrapportage integreert zijn beslissing in de alternatievenonderzoeksnota.]
De Vlaamse Regering bepaalt de nadere regels voor de beslissing van de dienst bevoegd voor milieueffectrapportage, vermeld in het eerste lid, en voor de bekendmaking van deze beslissing.