Onderafdeling 2.
Geļntegreerd effectenonderzoek


Art. 9.
Op grond van de alternatievenonderzoeksnota, de adviezen en de opmerkingen van het publiek, vermeld in artikel 8, § 2, en de beslissing van de dienst bevoegd voor milieueffectrapportage, vermeld in artikel 8, § 3, wordt een geļntegreerd effectenonderzoek uitgevoerd.
Het geļntegreerde effectenonderzoek omvat ten minste het ruimtelijke en het milieugerelateerde effectenonderzoek op strategisch niveau.
Als het complexe project, afzonderlijk of in combinatie met andere plannen of projecten, betekenisvolle effecten kan hebben op een speciale beschermingszone, wordt een passende beoordeling gemaakt van de gevolgen voor dat gebied, waarbij rekening wordt gehouden met de instandhoudingsdoelstellingen ervan. Die passende beoordeling maakt een als dusdanig herkenbaar onderdeel uit van het milieugerelateerde effectenonderzoek.
Op grond van toepasselijke regelgeving van andere beleidssectoren die relevant zijn bij de beoordeling van een complex project, kunnen andere onderzoeken, dan vermeld in het tweede en derde lid, in het onderzoek op strategisch niveau betrokken worden.
De resultaten van het milieugerelateerde effectenonderzoek worden vastgelegd in een ontwerp van MER.

Art. 10.
De inhoud van het ontwerp van MER wordt gebaseerd op de inhoudsvereisten, vermeld in [artikel 4.2.8, § 1bis], en artikel 4.3.7 van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid.
Het ontwerp van MER houdt rekening met het detailleringsniveau van het te nemen voorkeursbesluit en met de doelstellingen en de geografische werkingssfeer van het geplande complexe project.
De Vlaamse Regering bepaalt nadere regels om te verzekeren dat de kwaliteit van het ontwerp van MER en het definitieve MER toereikend is.

Art. 11.

§ 1

De resultaten van het geļntegreerde effectenonderzoek worden vastgelegd in effectenonderzoeksrapporten, waaronder het ontwerp van MER.
Op basis van de conclusies van de effectenonderzoeksrapporten worden een synthesenota en een voorontwerp van voorkeursbesluit opgemaakt.

§ 2

De procesverantwoordelijke bezorgt de synthesenota en het voorontwerp van voorkeursbesluit aan de adviesinstanties, vermeld in artikel 8, § 2, eerste lid, die uitgenodigd worden op een adviesvergadering.
Alle adviesinstanties geven uiterlijk op het moment van de adviesvergadering hun advies. Als de adviesinstanties geen advies uitbrengen uiterlijk op de adviesvergadering, mag aan de adviesvereiste worden voorbijgegaan.
De Vlaamse Regering kan de nadere procedurele regels voor de adviesvergadering vastleggen.

Art. 12.
[...]