Art. 11.

§ 1

De resultaten van het geļntegreerde effectenonderzoek worden vastgelegd in effectenonderzoeksrapporten, waaronder het ontwerp van MER.
Op basis van de conclusies van de effectenonderzoeksrapporten worden een synthesenota en een voorontwerp van voorkeursbesluit opgemaakt.

§ 2

De procesverantwoordelijke bezorgt de synthesenota en het voorontwerp van voorkeursbesluit aan de adviesinstanties, vermeld in artikel 8, § 2, eerste lid, die uitgenodigd worden op een adviesvergadering.
Alle adviesinstanties geven uiterlijk op het moment van de adviesvergadering hun advies. Als de adviesinstanties geen advies uitbrengen uiterlijk op de adviesvergadering, mag aan de adviesvereiste worden voorbijgegaan.
De Vlaamse Regering kan de nadere procedurele regels voor de adviesvergadering vastleggen.