Art. 17.

§ 1

Het voorkeursbesluit wordt minstens bij uittreksel bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad na de definitieve vaststelling.
De Vlaamse Regering kan andere wijzen bepalen waarop het publiek op de hoogte wordt gebracht van het definitief vastgestelde voorkeursbesluit.

§ 2

Een afschrift van het definitief vastgestelde voorkeursbesluit wordt gestuurd naar:
de Vlaamse Regering;
de provincies en de gemeenten waarvan het gebied door het voorkeursbesluit geheel of ten dele wordt bestreken;
de instanties en bevoegde autoriteiten waaraan conform artikel 8, § 2, eerste en derde lid, en artikel 11, § 2, om advies werd verzocht.
De Vlaamse Regering kan nadere regels bepalen over de kennisgeving, vermeld in het eerste lid, waaronder de termijnen en de kennisgevingswijze.

§ 3

Het voorkeursbesluit treedt in werking tien dagen na de bekendmaking ervan in het Belgisch Staatsblad.