Art. 18.

§ 1

Bij de start van de uitwerkingsfase wordt een projectonderzoeksnota opgesteld. Die bevat een beschrijving van:
het project en de flankerende maatregelen die opgenomen zijn in het voorkeursbesluit;
de op uitvoeringsniveau redelijkerwijs te onderzoeken alternatieven;
de wijze waarop de effecten van het project, de flankerende maatregelen en de redelijke alternatieven zullen worden onderzocht en beoordeeld in het licht van het te nemen projectbesluit.

§ 2

De procesverantwoordelijke bezorgt de projectonderzoeksnota aan de dienst bevoegd voor milieueffectrapportage en aan de door de Vlaamse Regering bepaalde adviesinstanties.
Als uit de projectonderzoeksnota blijkt dat er aanzienlijke effecten kunnen zijn voor mens of milieu in andere lidstaten van de Europese Unie, in verdragspartijen bij het Verdrag van Espoo of in andere gewesten, of als de bevoegde autoriteiten van die lidstaten, verdragspartijen of gewesten daarom verzoeken, legt de procesverantwoordelijke de projectonderzoeksnota, samen met alle beschikbare informatie over de mogelijke (gewest)grensoverschrijdende effecten, voor advies voor aan de bevoegde autoriteiten van de lidstaten, verdragspartijen of gewesten in kwestie, wat betreft de aanzienlijke effecten voor mens of milieu.
De Vlaamse Regering bepaalt de adviesinstanties en kan nadere regels bepalen voor de adviesverlening door de adviesinstanties, vermeld in het eerste lid. De Vlaamse Regering kan tevens de wijze en voorwaarden bepalen waarop de procesverantwoordelijke de projectonderzoeksnota bezorgt aan de bevoegde autoriteiten van de lidstaten, verdragspartijen of gewesten, vermeld in het tweede lid.

§ 3

De dienst bevoegd voor milieueffectrapportage beslist over de reikwijdte en het detailleringsniveau van de informatie die in het MER moet worden opgenomen, in het licht van het te nemen projectbesluit. De dienst bevoegd voor milieueffectrapportage houdt bij zijn beslissing rekening met de adviezen van de adviesinstanties en met het resultaat van de grensoverschrijdende raadpleging, vermeld in paragraaf 2. [De dienst, bevoegd voor milieueffectrapportage, integreert zijn beslissing in de projectonderzoeksnota.]
De Vlaamse Regering bepaalt de nadere regels voor de beslissing van de afdeling bevoegd voor milieueffectrapportage, vermeld in het eerste lid, en voor de bekendmaking van deze beslissing.